കരഹതിയാൽ നിൻ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അംഗദൻ

കരഹതിയാൽ നിൻ മുടി പൊടി പെടവെ
വിരവോടു കാലന്നു നൽകീടുവെൻ