കപിവീര, രഘുവീരൻ ഇവിടെനിന്നു

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരതൻ

കപിവീര, രഘുവീരൻ ഇവിടെനിന്നു പോയാറെ
ഭൂപൻ ചരിച്ചതെല്ലാമുരചെയ്ത്കെന്നോടു