കണ്ടിടാമതു മര്‍ക്കട മൂഢാ 

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

അടന്ത

കണ്ടിടാമതു മര്‍ക്കട മൂഢാ