ഓഷധിവരം ചെന്നു കൊണ്ടുവന്നേനഹം

രാഗം: 

ഇന്ദളം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

ഓഷധിവരം ചെന്നു കൊണ്ടുവന്നേനഹം
ജീവയ നൃപാത്മജം രാമജീവിതം.