ഒട്ടും സഹിയായെ നിന്നെ 

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നീലൻ

ഒട്ടും സഹിയായെ നിന്നെ ദുഷ്ടയിങ്ങുകണ്ടാൽ
നഷ്ടമാകും വംശവും തേ സൈന്യവുമാത്മാവും