ഏവന്തിമിര്‍ത്തു കപിരാക്ഷസ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

ഏവന്തിമിര്‍ത്തു കപിരാക്ഷസ ജാലമപ്പോൾ
യുദ്ധം ഭയാനകതരനൂചകാര വേഗാല്‍  
താവല്‍ പുരന്ദരജയീദൃഢമംഗദന്തം
പോരിന്നെതിര്‍ത്തു രവിസൂനുമഥ പ്രഹസ്തൻ