ഏവം പറഞ്ഞഥദശാനന മന്ത്രിണസ്തേ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

ഇടശ്ലോകം:
ഏവം പറഞ്ഞഥദശാനന മന്ത്രിണസ്തേ
താവൽ പ്രയാസമധികം ബത ചെയ്ത ശേഷം
തൻ വക്ത്രവും ഗിരിഗുഹോപമിതം പിളർന്ന-
ങ്ങുത്ഥായ വേഗമൊടുവാച മഹോദരന്തം.