ഏറമദമോടമരു ചെയ്യുന്നനിന്നെ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നീലൻ

ഏറമദമോടമരു ചെയ്യുന്നനിന്നെ
മാറുപൊടി ചെയ്തു കൊല ചെയ്തീടുന്നുണ്ടു