എന്റെ സൈന്യങ്ങളെയെല്ലാം

രാഗം: 

അസാവേരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

എന്റെ സൈന്യങ്ങളെയെല്ലാം കൊന്നുകൊന്നുവരുന്നോരു

നിന്റെ മാറിൽ ബാണങ്ങളെത്താഡിക്കുന്നേൻ  ഞാന്‍