എന്തു രാമനെയല്ലാതെ മാരുതിയെച്ചോദിച്ചു

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

എന്തു രാമനെയല്ലാതെ മാരുതിയെച്ചോദിച്ചു
സന്തതം നിനക്കവനിൽ സ്നേഹം തന്നെയോ?