ഇന്ദ്രജിത്താകിയൊരു നീ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാക്ഷസൻ

ഇന്ദ്രജിത്താകിയൊരു നീ നന്ദനനെനിക്കു
നന്ദിയോടു വാഴുകയിൽ സന്താപമെന്തു
എത്രയും സന്തോഷമായി  യുദ്ധഭൂമിതന്നിൽ
പത്രികൊണ്ടു രാമനെ നീ കൊല്ലുകകൊണ്ടു