ആര്യരാമചന്ദ്രവീര, സോദര ധീര

രാഗം: 

കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലക്ഷ്മണൻ

ആര്യരാമചന്ദ്രവീര, സോദര ധീര പോരിലിവനൊടു
ചെൽവാനെന്നോടേകുക നാഥ!