ആരെടാ സോദരനാകിയ ശത്രുവോ 

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ആരെടാ സോദരനാകിയ ശത്രുവോ
വീരനായോടിയിണഞ്ഞു വിഭീഷണ
അത്ര തവ തലയറുത്തവനിയതിലാക്കുവാൻ
ശക്തിയിതു പരിചിനൊടു യാത്രയാക്കുന്നു ഞാൻ
ആരെടാ രാക്ഷസൻ മുന്നം തടുത്തതു
വീരനെന്നോർത്തിട്ടു സൗമിത്രിയോടാ?
തവ തലയെയിതു ധരണിയതിലറുത്തുമറിക്കും
കവമൊടതു രണചതുരനെങ്കിൽ തടുക്ക