ആരെടാ സുഗ്രീവനെന്നമൂഢവാനരാളി

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രഹസ്തൻ

ആരെടാ സുഗ്രീവനെന്നമൂഢവാനരാളി നീചൻ  
പോരിനെന്റെ നേര്‍ക്കു വരികിൽ  നിഹതനാക്കുവൻ