ആരെടാ വരുന്നതു സുഗ്രീവൻ

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുംഭകർണ്ണൻ

ആരെടാ വരുന്നതു സുഗ്രീവൻ
അമർ ചെയ്‌വാൻ നേരിടുന്നതു ഞാൻ കുംഭകർണ്ണൻ