ആരെടാ രേ രേ രേ മൂഢ! 

രാഗം: 

കുറിഞ്ഞി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലക്ഷ്മണൻ

ആരെടാ രേ രേ രേ മൂഢ! ദുഷ്ടാതികായി ഇന്നു
പോരിനെന്നോടു വിരഞ്ഞു നേരേ വരിക.