ആരെടാ നീ നീലനോടാ?

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ആരെടാ നീ നീലനോടാ? വീരനെന്നുമത്വാ
നേരെവന്നെതിര്‍ക്കുന്നതു നല്ലതല്ലാ നൂനം