അമരരൊടുമമർ ചെയ്തുമിളകാതെ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

അമരരൊടുമമർ ചെയ്തുമിളകാതെ നിൻ ബലം
വിഫലമായി വന്നിതോ സഹജ വീര!
ഭീമ രണ ചതുരനാം രാമനോടു പോരിൽ
ഭീമ ബല വിക്രമ കുംഭകണ്ണൎ
മസ്തക കരാംഘ്രികളുമറ്റു രണഭൂമിയിൽ
ചത്തിതോ നീ മഹാ വീര വീര !