അന്തകനു കൊടുത്തീടുവെൻ നിന്നെ

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നരാന്തകൻ

അന്തകനു കൊടുത്തീടുവെൻ നിന്നെ
ചിന്ത തെളിഞ്ഞെൻ കര ഹതിയാൽ