അത്ര സഹോദര എന്നാലെന്തു കർത്തവ്യമെന്നുര ചെയ്ക

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുംഭകർണ്ണൻ

ശ്ലോകം:
മഹോദരൻ ചൊന്നതു കേട്ട നേരം
മഹാബലോ ഭീമ തനുർമ്മഹാത്മാ
സാലാൻ മഹാതാലശതപ്രമാണാൻ
വിലംഘ്യഗത്വാ സഹജം ബഭാഷേ.
 
പദം:
അത്ര സഹോദര എന്നാലെന്തു കർത്തവ്യമെന്നുര ചെയ്ക
നിദ്രയുണർത്തിയിവിടെ എന്നെയെത്തിച്ചതെന്തൊരു കാര്യം