അഗ്രജ, നിന്നുടെ തേരും കുതിരയും

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിഭീഷണൻ

അഗ്രജ, നിന്നുടെ തേരും കുതിരയും
വിക്രമത്തോടടിച്ചാശു പൊടിപ്പൻ
തരണികുലതിലകദശരഥനൃപതനൂജൻ
ശരനികരവിഹതിയതിലിഹനിഹനിക്കും ത്വാം