അംശുമാലിതുല്യകാന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

യുദ്ധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മണ്ഡോദരി

അംശുമാലിതുല്യകാന്ത, കിംശുകസുമാരുണാക്ഷ,
വംശവും നശിച്ചശേഷം സംശയമെന്തങ്ങുണ്ടാവാൻ,
ഇത്രനാളും നിന്നുടയ ചിത്തതാരിലില്ലാതൊരു
അത്തലിപ്പോളുണ്ടായതു ചിത്രം ചിത്രം ജീവനാഥ!