സോദര ഭരതനതിന്നല്ല വന്നീടുന്നതിപ്പോള്‍

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

സോദര ഭരതനതിന്നല്ല വന്നീടുന്നതിപ്പോള്‍
സാദരമിരുപ്പു നമ്മെക്കാണ്മതിന്നായ്‌വരുന്നവന്‍
വന്നു കണ്ടു പോകട്ടവന്‍ മന്നവര്‍മൌലേ.