സുഖമസ്തുതവബാലജലധിനീല

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അത്രി മുനി

സുഖമസ്തുതവബാലജലധിനീല
സകലരക്ഷണഞ്ചെയ്തുവാഴ്കതാത
ജനകഭൂപതിബാലേബലാമൌലേ
മാനസിമോദമോടേവം വാഴ്കസ്വൈരം