വൈരികരീശാനനേ! രാരാജന്‍മൃഗനായകരാജന്‍

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

(വൈരികരീശാനനേ! രാരാജന്‍മൃഗനായകരാജന്‍)
വനവാസംമേതികയോളംനീ
അനുജപാലയനിഖിലാമചലാം
(വൈരീകരിശാനനേ! രാരാജന്‍മൃഗനായകഭരത)