വൈരികരീശാനനേരാരാജന്മൃഗനായകരാജന്‍

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരതൻ

ഭരതഗദിതാര്‍ത്താംകേട്ടുരാമന്‍സപീഡം വിരവൊടുവിധിപൂര്‍വംസര്‍വകര്‍മങ്ങള്‍ചെയ്തു നരവരരടികൂപ്പുംധീരനാംരാമനോടേ പരിജനമൊടുസാകംകൈകയീസൂനുരൂപേ. വൈരികരീശാനനേരാരാജന്മൃഗനായകരാജന്‍ താതോയാതോദനുജാരിപുരോ ജേതാരീണാം നീതാൻ രാജാ