വിശ്വസിച്ചു ഞാഞ്ചൊന്നതു

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മന്ഥര

വിശ്വസിച്ചു ഞാഞ്ചൊന്നതു വിശ്വാസമായിക്കേട്ടില്ലേ നീ
വിശ്വാസം വരുത്തുന്നുണ്ടുനിശ്ചയം നിന്നാണതവ