വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാന്റെ രാമനാട്ടം കഥകളിൽ രണ്ടാമത്തേത്