വാരിവാഹസമാനചാരുതമാലതുല്യകളേബരന്‍

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദശരഥൻ

വാരിവാഹസമാനചാരുതമാലതുല്യകളേബരന്‍
ഘോരകാനനം പൂക്കുപാറയില്‍പാദചാരണഞ്ചെയ്യുനേനാ
ആതപത്തില്‍നടന്നവന്‍തനുസ്വിന്നമായുലയുന്നിതോ
പാതിതൊബതകെകെയീശഠബുദ്ധിയാലഹമസ്മിഹാ!
വീതഖേദംശിരസ്സില്‍’ മൌലിയണപ്പതിന്നഹമോര്‍ക്കയാല്‍
സാധുപാലകരാഘവന്‍ ജടചൂടിയോ ബതമേസൂതന്‍
 

സുമബാണതുല്യ!നിന്‍കമനീയവേഷമിനികമലമുഖ! കാണ്മതിനുമമഭാഗ്യമുണ്ടൊ
ഹ!ഹ!ഹാ! തനൂജമമരാതരഘുവീര! സരസിതഹലോചന!
സകലയനമോഹന!സരസഗുണഭാജന!സമദഗജഗമന
ഹഹഹാ തനൂജമമരാമരഘുവീര
അമിതബലകുലനിലയ! ശമിതരിപുജനനിചയ! കരകലിതകന-
കമയകമനീയവലയ! കമലസമമൃദുചരണ! വിമലദീനജനശാണ!
ശ്രമരഹിതവരകരുണസമരപണതരുണ)
കൊതുപെരുകിമതിയിലിഹസുതകണ്ടുനിന്നെഞാന്‍ ബത!
കേകയേന്ദ്രസുതാ അതിദൂരെയാക്കി.