വരുമളവുന്നീനന്ദിഗ്രാമെ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

വരുമളവുന്നീനന്ദിഗ്രാമെ
പരിപാഹിവസന്ധരണീം
(വൈരികരീശാനനേ! രാരാജന്‍മൃഗനായകഭരത)