രാമവാക്യത്തെക്കേട്ടമ്മാമുനീമൌലിരത്നം

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

രാമവാക്യത്തെക്കേട്ടമ്മാമുനീമൌലിരത്നം
രാമനീചിത്രകൂടം പുക്കുവാണീടുകെന്നാന്‍
രാഘവന്‍കേട്ടശേഷം യാത്രയുഞ്ചൊല്ലിവേഗാല്‍
രമ്യമാം ചി്ത്രകൂടം പുക്കിരുന്നുനരേന്ദ്രന്‍