രഘുപതേമഹീപതേദാശരഥേ

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അത്രി മുനി

രഘുപതേമഹീപതേദാശരഥേ വദനവിജിതചന്ദ്രരാമചന്ദ്ര
മൃദുതലബാലാംജാനകിയും അനുജന്‍ബാലനുമിന്നീതാനുമിന്നു
വനമതില്‍വന്നുഹന്തമൂലമെന്തു