മുനിവരകൃപാസിന്ധേ ദീനബന്ധോ

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ഇത്ഥം കൈകേയിസൂനുന്നയമൊഴിയരുളാല്‍പ്രേഷയിത്വാസരാജ്യേ
ചിത്തേചിന്തിച്ചുപൌരാഗമനമഥനൃപഞ്ചിത്രകൂടാല്‍ഗിരീന്ദ്രാല്‍
ഗത്വാസീതാനുജാഭ്യാം മുനിവരമമലം ഭാര്യയായുക്തമത്രിം
ദത്താത്രേയസ്യതാതംപദതളിരില്‍നമിച്ചാശുചെന്നാനിവണ്ണടം

മുനിവരകൃപാസിന്ധേ ദീനബന്ധോമനസിജാരിസേവകമൂടിതലോക
തരസാതവസാമോദനൌമിപാദം പരിപാഹിമുനിവര്യയോഗീവര്യ