മന്ഥരേ നീ എന്‍റെ ബന്ധു

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കൈകേയി

മന്ഥരേ നീ എന്‍റെ ബന്ധു എന്നതറിഞ്ഞുനന്നായി
അന്ധയല്ലാഞാനെന്നറീഅഭിഷേകം മുടക്കുവെന്‍