മന്ത്രിചയസന്നുതസുമന്ത്ര

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദശരഥൻ

സ്വൈരമായ്വാഴുംകാലം ജരഠനാംഭൂമിപാലന്‍
ധീരനാംരാഘവന്നായ്യൌവരാജ്യംകൊടുപപാന്‍
പാരമാമാശയാലേതാന്‍ സഭായാംശുഭായാം
സാരനാംമന്ത്രിവര്യന്‍ സോയമാഹൂയചൊന്നാന്‍

മന്ത്രിചയസന്നുതസുമന്ത്രമൃദുശീല
ചിന്തതെളിവോടുമമവാക്കുകള്‍ നീ കേള്‍പ്പൂ
സന്തതമിതെന്നുടയ ചിന്തയിലിദാനീം
സന്ത്തമതാകിയൊരുമോഹമുളവായി