മത്തഗജഗാമിമമരാഘവനെ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദശരഥൻ

മത്തഗജഗാമിമമരാഘവനെയിപ്പോള്‍
ചിത്തകുതുകേനയിളമ്ക്കുഭൂവിവെപ്പാന്‍
ചിത്രതരമാകിയൊരു മോഹമിയലുന്നു
അത്രമതിഭൂമിഭരണത്തിനയി രാമന്‍