ഭൂമിപാലാംണിഞ്ഞിടുംമുടിമീതില്‍മേവിയരത്നമേ

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുമന്ത്രൻ

മന്ദമ്മന്ദം സുമന്ത്രന്‍ അധികവിവശനായ് ചെന്നുപൂക്കുവയോദ്ധ്യാ-
മ്മന്ദാകിന്യാസ്തടാന്താല്‍വഴിയില്‍ വിവശരായ്വീണുകേണുള്ള പൌരൈ
സന്താപത്തോടിരിക്കും ദശരഥനൃപനെസ്ത്രോത്രവുംഞ്ചെയ്തുനത്വാ
ഹന്താവൈകരാകരണാംരഘുവരനടവീതന്നിലായെന്നുചൊന്നാന്‍
 

ഭൂമിപാലാംണിഞ്ഞിടുംമുടിമീതില്‍മേവിയരത്നമേ
രാമനോടുരഥേനസാകുംഗംഗയളവുംപോയി ഞാന്‍