ഫാലതല ലാലസിത 

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മന്ഥര

തദനുതനുജവര്യം രാമമാഹുയമോടാല്‍
സദസിതമഭിഷേക്തുംത്വാംയതീഷ്യോഹ്നിതിഷ്യേ
ഇതിദശരഥവാണീംകേട്ടുകൈകേയിയോടേ
അധികവിവശചിത്താമന്ഥരാചെന്നുചൊന്നാള്‍

ഫാലതല ലാലസിത ലോലനീലലലാമേ കേള്‍
ബാലന്‍ സാധുലോകപാലന്‍ രാമന്നഭിഷേകം ചെയ്വാന്‍
ലോലനവനീപാലകനുദ്യോഗഞ്ചെയ്തീടുന്നിപ്പോള്‍