പൌരലോകമശേഷവും

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുമന്ത്രൻ

പൌരലോകമശേഷവുംപഥിസുപ്തമായളവാവനം
ചാരുശീലനിയായയാതോഭൂമിപാലശിഖാമണേ