പാദുകയുഗളംസിംഹാസനമതില്‍

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

പാദുകയുഗളംസിംഹാസനമതില്‍
സോദാരവെച്ചുഭരിക്കധരിത്രീം
(വൈരികരീശാനനേ!രാരാജന്‍മൃഗനായകഭരത)