നൃപമണിയായ ഭവാനീവിപിനേ

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരതൻ

ലക്ഷ്മണന്‍ചൊന്നവാക്യം കേട്ടുടന്‍രാമചന്ദ്രന്‍
തല്‍ക്ഷണം സോമവാക്യൈശ്ശാന്തമാക്കീതുരോഷം
അക്ഷിതീന്ദ്രന്തദാനീംസന്നിധൗചെന്നുനത്വാ
ദക്ഷനാംരാമനോടേപീഡയാസാകമൂചേ

നൃപമണിയായ ഭവാനീവിപിനേവരുവതിനെന്തൊരുമൂലം
അപഗതമതിയാം കൈകേയിയുടെ
വചനാലിതുതവനഹികരണീയം
സഹജകരോമിതവാനതിം
താരണിയാകിയഗഗനേവിലസിനതാരാനായകനാംനീ
ദൂരെയകല്‍കയിനാലെജനകന്‍
ത്രിദിവപുരേപോയി അയിനംവീര  
നീര്‍കോരിയെഴും കാര്‍മേഘംപോല്‍
പാരംതെളിവുള്ള ചാരുതരാംഗ
പാലിപ്പാനായ ചലാധമധുനാ
നിര്‍ജ്ജീതരിപുകുലകരുതുകഹൃദയം