നീവരുമളവും പാദുകയുഗളം

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരതൻ

നീവരുമളവും പാദുകയുഗളം
നന്ദിഗ്രാമെവെച്ചുവസിക്കാം
(വൈരികരീശാനനേ! രാരാജന്‍മൃഗനായകരാജന്‍)