നാഥഭവാനീവിപിനേവാണാല്‍

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരതൻ

നാഥഭവാനീവിപിനേവാണാല്‍
വീതവ്യസനം സഹവാഴുംഞാന്‍
(വൈരികരീശാനനേ! രാരാജന്‍മൃഗനായകരാജന്‍)