നഹിവദപോരുവതിന്നായിപ്പോള്‍

രാഗം: 

നീലാംബരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

നഹിവദപോരുവതിന്നായിപ്പോള്‍ ഗഹനേ പോയിവരുന്നേൻ
മഗധമഹിപതിതനയേ, ദേവി, മഹിതഗുണൗഘനിവാസേ,
മഹീപതിയരികിലിരുന്നനിശം നീ അനുജനേയും കൗസല്യാം
ജനകധരാപതിതനയെയുമൊരുനാൾ പിരിയാതെ പരിപാഹി
ജനനി, പതിന്നാലാണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണ്മതിനായി വരുന്നേൻ