താതനെന്നുടയഹേവെന്തു മാനസതാരില്‍

രാഗം: 

ദ്വിജാവന്തി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

മന്ത്രിയാല്‍ നീതനാകും രാഘവന്‍ ചെല്ലിദേവി
താന്തനായ് ഭൂമിപാലന്‍ നിന്നുടെമൂലമേവം
അന്തികേകേട്ടശേഷം കൈകയീദേവിയോടെ
ശാന്തനായ് രാമചന്ദ്രന്‍ ച്ാല്ലെിനാന്‍ കോപശീലന്‍

താതനെന്നുടയഹേവെന്തു മാനസതാരില്‍
താപമുളവാവതിനയ്യൊ താരില്‍മാതുവിളയാടീടു-
മാനനതാര്‍ കുഴഞ്ഞു ബഹുതാപമിയന്നു
എന്തഹോ ഖേദമെന്തഹോ
മാനവാദിരിപുദാരണഞ്ചെയ്ക്കൊരു
നേരവും ഹൃദിതളര്‍ച്ചകളില്ലെ
മാനമേറും മഹീപാലനു പാണികള്‍
കാല്‍കളെന്നിവതളര്‍ന്നതുമിപ്പോള്‍
എന്തഹോ ഖേദമെന്തഹോ
ചൊല്‍കഎന്തിഹഞാന്‍ ചെയ്വതുമിപ്പോള്‍
ശോകമാകെയകലെക്കളവാനായി
പാകശാസനസിംഹാസനമതിലതി-
കുതുകമൊടുമിരിക്കും നൃപനിപ്പോള്‍
എന്തഹോ ഖേദമെന്തഹോ