ജയജയജനനിതവാദരവാല്‍ഞാന്‍

രാഗം: 

നീലാംബരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

തദനുസരഘുവീരന്‍ കൈകയീവാക്കിനാലേ
മദനസദൃശരൂപന്‍ മെല്ലവേ ചെന്നുഗേഹേ
വദനവിജിതസോമാംകോസലാധീശകന്യാം
മഗധപസുതയോടുംചൊല്ലിനാന്‍രാമഭദ്രന്‍

ജയജയജനനിതവാദരവാല്‍ഞാന്‍
വിപിനേപോയിവരുന്നേന്‍
ജനകനുമരുളിയനുജ്ഞയെയധുനാ കൈകേയീവചനേന
ഭരതനെയിനിയഭിഷേകം ചെയ്തിഹ
സ്വൈരംനിങ്ങള്‍ വസിപ്പൂ
വരതനുജനകതനുജയുമരുകെ പരിപൊടിരുത്തിക്കൊള്ളൂ