ചിത്രകൂടത്തില്‍വാഴ്ന്നയെരാഘവന്‍സീതയൊടും

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരദ്വാജൻ

ചിത്രകൂടത്തില്‍വാഴ്ന്നയെരാഘവന്‍സീതയൊടുംതമ്പിയൊടും
തത്രപോയഞ്ജസാമിത്രകുലപാലനാംരാമനെക്കണ്ടുവന്നീടൂ.