കേകയനൃപകന്യാജനനീധന്യാ

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

കേകയനൃപകന്യാജനനീധന്യാ
ശോകമെന്നിയെദത്തവരയുഗ്മത്താല്‍
വിപിനേപോകണന്നെുമേകിയെന്നെ
താപസീതയൊടുംതമ്പിയൊടും
വിപിനേ ഞാന്‍ വസിക്കുന്നു അതിനാലിന്നു
ഭൂപന്‍പോയിതുസ്വര്‍ല്ലോകത്തിലല്ലല്ലൊ