കാര്യകാര്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പാന്‍ 

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരദ്വാജൻ

കാര്യകാര്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പാന്‍ മാമുനികള്‍ തപം ചെയ്യും
രമ്യമാകും ചിത്രകൂടം പുക്കുവാഴ്ക നീയും