ഏവംപറഞ്ഞുധരണീപതിതാന്‍തദാനീം

രാഗം: 

ഇന്ദളം

ആട്ടക്കഥ: 

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം

ഏവംപറഞ്ഞുധരണീപതിതാന്‍തദാനീം
യാവദ്രഘൂത്തമരഥംമറയുന്നനേരം
താപത്തിലേറെമുഴുകീട്ടുമയങ്ങിവീണ-
സ്സൌധാഗ്രമദ്ധ്യഭൂവികാരമുയര്‍ന്നുശോകം.